mmele - body - le corps

seSotho English français
letlalo skin la peau
moriri / meriri hair poil(s), cheveu(x)
hloho / lihloho [plur.] head la tête
boko brain le cerveau, la cervelle
sefahleho face le visage
leihlo / mahlo eye(s) l'œil / les yeux
tsebe / ditsebe ear(s) oreille(s)
nko nose le nez
lesoba la nko nostril la narine
lerama / marama cheek(s) joue(s)
pounama / dipounama,
molomo / melomo
lip(s) lèvre(s)
molomo mouth la bouche
lehalapa palate le palais
leleme tongue la langue
mathe saliva la salive
leino / meno tooth / teeth dent(s)
mohlahare / mehlahare molar(s) molaire(s)
lerenene / marenene gingiva / gums gencive(s)
mohlahare / mehlahare jaw(s), jawbone(s) mâchoire(s)
seledu chin le menton
molala neck le cou
qoqotho, mmetso throat la gorge
sefuba chest la poitrine
sefuba / difuba,
letswele / matswele
breast(s) sein(s)
pelo heart le cœur
mothapo / methapo vein(s) veine(s)
mothapo wa madi
/ methapo ya madi
artery / arteries artère(s)
madi blood le sang
letshwafo / matshwafo lung(s) poumon(s)
mokguba navel,
"belly button" [pop.]
le nombril
mpa / dimpa [plur.] belly le ventre, l'abdomen
mala stomach l'estomac
lela / mala intestine(s) intestin(s)
sebete liver le foie
kahare / dikahare organ(s) organe(s)
mosifa / mesifa muscle(s) "
lesapo / masapo bone(s) l'os / les os
mokokotlo back, backbone le dos
kgopo / dikgopo rib(s) côte(s)
lehetla / mahetla shoulder(s) épaule(s)
sephaka, letsoho / matsoho arm(s) le bras / les bras
lehafi / mahafi axilla, armpit(s) aisselle(s)
setswe / ditswe elbow(s) coude(s)
leqaqailana la letsoho wrist le poignet
setebele / ditebele fist(s) poing(s)
letsoho / matsoho hand(s) main(s)
monwana / menwana finger(s) doigt(s)
monwana o motona,
phori / diphori
thumb(s) pouce(s)
lenala / manala fingernail(s), nail(s) ongle(s)
lerao / marao buttock(s) fesse(s)
serope / dirope thigh(s) cuisse(s)
leoto / maoto leg(s)
foot / feet
jambe(s)
pied(s)
lengole / mangole knee(s) genou(x)
theledi kneecap la rotule
tlhafu / ditlhafu calf / calves mollet(s)
leqaqailana / maqaqailana ankle(s) cheville(s)
serethe / direthe heel(s) talon(s)
monwana wa leoto
/ menwana ya leoto
toe(s) orteil(s)


medicine - la médecine

seSotho English français
bophelo bo botle health la santé
phetseng hantle healthy en bonne santé
se nang bophelo unhealthy en mauvaise santé
bolwetse disease la maladie
kulang ill, sick malade
ambulanse / diambulanse ambulance(s) "
sepetlele / dipetlele hospital(s) l'hôpital / les hôpitaux
tleliniki / ditleliniki clinic(s) clinique(s)
mooki / baoki, nese / dinese nurse(s) infirmière(s)
ngaka / dingaka physician(s), doctor(s) médecin(s), "docteur(s)"
ngaka ya meno dentist le dentiste
ngaka e buhong surgeon le chirurgien
khemisi / dikhemisi
mokhemisi, mofamasi
pharmacy, chemist
pharmacist
la pharmacie
le pharmacien
setlhare medication, (drug) le médicament
khondomo / dikhondomo condom(s) préservatif(s),
"capote(s)" [pop.]