papadi / dipapadi - sport(s)

seSotho English français
lebala la dipapadi sports field/ground le terrain de sport
diatletiki athletics l'athlétisme
jimnastiki gymnastics la gymnastique
motjeko / metjeko [plur.]
sebini / dibini
dancing, dance
dancer(s)
la danse
danseur(s)
ditebele boxing la boxe
bolo / dibolo ball(s) ballon(s), balle(s)
bolo football, soccer le football
moletsaphala
/ baletsaphala
referee(s) arbitre(s)
sehlopha / dihlopha team(s) équipe(s)
tenese le tennis
letsha la ho sesa swimming pool la piscine
sesa
sesesi / disesi
swimming
swimmer(s)
la natation, la nage
nageur(s)
qwelo diving la plongée


seSotho English français
mosesi / basesi seaman, sailor(s) marin(s)
tshwaso ya ditlhapi
 
fishing
fisher(s)
la pêche
pêcheur(s)
tsoma
setsomi / ditsomi
hunting
hunter(s)
la chasse
chasseur(s)


papadi / dipapadi
game(s) - jeu(x)

seSotho English français
khaete / dikhaete kite(s) cerf(s)-volant(s)
popi / dipopi doll(s),
puppet(s)
poupée(s),
marionnette(s)
karete / dikarete card(s) carte(s)